51.78773494398897,-4.193817496017459,17

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Bancffosfelen
Bancffosfelen Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA15 5DR

Ffôn:01269 870 272
Ebost:head@bancffosfelen.ysgolccc.org.uk

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory

Yn Ysgol Bancffosfelen, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Bancffosfelen, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Bancffosfelen, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

 

FyYsgolLeol_Baner

Darllenwch fwy amdano Ysgol Bancffosfelen ar wefan Fy Ysgol Leol trwy glicio'r llun uchod.

 

 Estyn

Darllenwch adroddiadau arolygiad fwyaf diweddar Ysgol Bancffosfelen trwy glicio'r llun uchod.

 

Cofrestru Plant

Cliciwch y llun uchod i gael gwybodaeth am sut i wneud cais am le i'ch plentyn yn yr ysgol.

Gwefan Derbyn i Ysgolion:

www.sirgar.llyw.cymru/derbyn-i-ysgolion

 

Gofal Plant

Cynnig Gofal Plant yng Nghymru

Cais ar-lein rhiant/gwarcheidwad ar gyfer Sir Gaerfyrddin ar gael yn awr

Mae Cynnig Gofal Plant yn darparu hyd at 30 awr yr wythnos o addysg a gofal plant tair a phedair oed wedi ei hariannu i rieni cymwys. Bydd y cynnig ar gael o 7fed Ionawr 2019 yn Sir Gaerfyrddin. Gall rieni/warcheidwaid cymwys cofrestru hyd at 8 wythnos cyn y tymor y mae eu plentyn yn troi yn dair oed. Mae'r ffurflen gais ar-lein ar gael ar wefan gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd - gweler linc isod:

http://fis.carmarthenshire.gov.wales/gofal-plant/providing-childcare/talk-childcare-offer-wales/?lang=cy